Försäljning och Leveringsbentingelser av
Thermo Danmark A / S och
Thermo Sverige A / S
§ 1. Priser och leverans.
Thermo förbehåller sig rätten att ändra priser när som helst. Leverans priser som Thermo och regleras av den danska prisindex. Leverans störningar / fel kan Thermo inte hållas ansvariga för, men kommer att söka en sådan stabil leverans som möjligt.
Alla leveranser är ex. fabrik
§ 2. Betalning.
Betalning skall ske senast fakturadatum som betalningsdagen. Thermo har rätt att ta ut ränta och påminnelseavgifter på när som helst försenad betalning i den takt som anges i fakturan tills förfallodagen betalas.
Köparen betalningar avskrivna upplupen ränta och kostnader, då skulden.
Köparen har inte rätt att kompensera eventuella motkrav mot Thermo inte erkänns skriftligen av Thermo, och inte har rätt att hålla inne en del av köpesumman på grund av motfordringar av något slag.
Om leveransen försenas på grund av köparens villkor av något slag, är köparen skyldig att betala Thermo, som om leverans skett i rätt tid. Thermo får genom skriftligt meddelande avstå från detta.
§ 3. Retention.
Thermo förbehåller ägande av levererade varor tills hela köpesumman inkl. möjligen. räntor och leveranskostnader avräknas till:

På danska kr.
. Salling Bank Reg Nr.:7890 Kontonummer:. 1542635
Swift. SALLDK22
IBAN No. DK8278900001542635

I svenska kr.
Salling Bank Reg Nr.:7890 konto nr. 9.455.483
Swift. SALLDK22
IBAN:. DK5178900009455483

 

 


§ 4. Ansvarsbegränsning och reservationer
I den mån Thermo är ansvarig gentemot köparen är Thermo ansvar är begränsat till direkt förlust för råvaruinköp, och därför omfattar inte indirekta förluster såsom förlorad inkomst, rörelseförluster, etc. Thermo tar inget ansvar till följd av köparens rättsliga relationer med tredje part. I samband med avslutningen av ett köp köparen inte kan kräva högre pris än de nuvarande dagspriser vid tidpunkten för uppsägningen.

§ 5. Klagomål.
Klagomål ang. Defekter måste anmälas Thermo så snart som möjligt efter mottagandet och inom 4 dagar efter leveransdatum. Köparen är skyldig att undersöka varorna omedelbart vid mottagandet. Klagomål om fel som köparen borde ha upptäckts av normal undersökning av varorna ska alltid ges inom 4 dagar efter mottagandet. Köparen kan inte göra anspråk på någon ytterligare produktgaranti mot Thermo. Thermofrånsäger sig allt ansvar för följdskador som tillämpas köparen / tredje part av defekter i utförandet av köparens arbete ..
§ 6. Retur.
Avkastning från Thermo är 14 dagar från mottagandet och vi kommer att återbetala endast 90% av det totala beloppet om objektet är i sin originalförpackning. (Kreditering av varor sker i samförstånd med Thermo.)
Frakt och möjligt. expeditionsavgift krediteras.
Om inte allt är intakt, kan vi inte förutsätta att kreditprodukten. Returer måste alltid vara Thermo senast 5 dagar efter inrättandet av returnummer ..
§ 7. Garanti och debetsaldon.
Thermo har produktansvarsförsäkring
Om inte annat överenskommits skriftligen rådande räntor och garantier tryckt faktura främre botten ..